Αναμενόμενα Αποτελέσματα

Το έργο περιλαμβάνει ένα συνεκτικό σύνολο δράσεων που θα συμβάλλουν στην υλοποίηση των ευρωπαϊκών και εθνικών στρατηγικών για τη δίκαιη πράσινη και ψηφιακή αναπτυξιακή μετάβαση της χώρας, μεγιστοποιώντας τον θετικό αντίκτυπο για την τοπική κοινωνία, ελαχιστοποιώντας τις κοινωνικές επιπτώσεις της διττής μετάβασης ιδίως για τις ευάλωτες ομάδες και περιφέρειες, ενισχύοντας την οικονομική και κοινωνική ανθεκτικότητα υπό το πρίσμα της δίκαιης ανάπτυξης και της συμπερίληψης. Ειδικότερα, τα αναμενόμενα αποτελέσματα των προτεινόμενων δράσεων αρθρώνονται σε τέσσερις άξονες:   

  1. Ενσωμάτωση της έρευνας και καινοτομίας στον παραγωγικό ιστό της χώρας: α) ανάλυση και αποτίμηση των κοινωνικών επιπτώσεων των πολιτικών και μέτρων για την πράσινη και ψηφιακή μετάβαση στην κοινωνία, την οικονομία και τους θεσμούς, β) ανάδειξη των δυνητικά ωφελούμενων και πληττόμενων ομάδων, γ) διαμόρφωση ενημερωμένων και βάσει τεκμηρίων δημόσιων πολιτικών και κατάλληλων ρυθμιστικών κανονιστικών πλαισίων.
  2. Ανάσχεση του brain drain: α) ανάπτυξη της περιβαλλοντικής και ψηφιακής οικονομίας, β) διάγνωση των αναγκών ανθρώπινου δυναμικού για την επίτευξη της διττής μετάβασης, γ) διατύπωση στοχευμένων παρεμβάσεων επανακατάρτισης και αναβάθμισης δεξιοτήτων. Επιπλέον, η επίτευξη των στόχων του έργου εδράζεται στην αξιοποίηση ανθρώπινου δυναμικού υψηλού επιπέδου γνώσεων και δεξιοτήτων.
  3. Εντοπισμός των δυνητικών παρεμβάσεων και διατύπωση στοχευμένων και κοστολογημένων προτάσεων πολιτικής: α) αποτελεσματική υλοποίηση πολιτικών και μέτρων για την πράσινη και ψηφιακή μετάβαση, β) ανάπτυξη της πράσινης και ψηφιακής οικονομίας, γ) άμβλυνση των υφιστάμενων κοινωνικοοικονομικών ανισοτήτων που απορρέουν από τις εν λόγω πολιτικές, δ) αξιοποίηση των συνεργειών με άλλες δημόσιες πολιτικές, ε) υλοποίηση παρεμβάσεων δημόσιας πολιτικής με αμοιβαία και αντισταθμιστικά οφέλη για την οικονομία και κοινωνία.
  4. Καλλιέργεια κοινωνικού ενδιαφέροντος για τη διττή μετάβαση: α) αναβάθμιση του κοινωνικού ενδιαφέροντος για τη διττή μετάβαση από επιμέρους επιστημονικές κοινότητες, υπεύθυνους χάραξης και εφαρμογής δημόσιων πολιτικών, στελέχη των μέσων ενημέρωσης, στελέχη οργανισμών & επιχειρήσεων, συμβάλλοντας στη βιώσιμη ανάπτυξη αλλά και σε μια νέα εταιρική διακυβέρνηση, β) προαγωγή του περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος του ευρέως κοινού, της συνειδητοποίησης των ψηφιακών χασμάτων και της μειωμένης ψηφιακής ωριμότητας της ελληνικής κοινωνίας.

Τα αποτελέσματα του ενισχυόμενου έργου καθίστανται διαθέσιμα στο διαδίκτυο από την ημερομηνία λήξης του ενισχυόμενου έργου ή την ημερομηνία κατά την οποία παρέχονται οποιεσδήποτε πληροφορίες σχετικά με αυτά τα αποτελέσματα στα μέλη οποιουδήποτε οργανισμού, όποια προηγείται χρονικά. Τα αποτελέσματα παραμένουν διαθέσιμα στο διαδίκτυο για περίοδο τουλάχιστον 5 ετών, η οποία αρχίζει από την ημερομηνία λήξης του ενισχυόμενου έργου. Τέλος, τα αποτελέσματα του ενισχυόμενου έργου θα είναι διαθέσιμα δωρεάν για όλες τις επιχειρήσεις.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Μετάβαση στο περιεχόμενο