Αντικείμενο

Tο έργο εστιάζει (α) στην αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης στην Ελλάδα, (β) στην καταγραφή απόψεων, στάσεων, αξιακών προσανατολισμών και συμπεριφορικών προδιαθέσεων τόσο του ευρύτερου κοινού όσο και επιμέρους κοινωνικών ομάδων, (γ) στην παροχή τεχνολογικών λύσεων και εργαλείων που να υποστηρίζουν προτάσεις πολιτικών (data driven policy making), και (δ) στα περιεχόμενα των δημόσιων πολιτικών όσον αφορά τις θετικές επιρροές και τις αρνητικές επιπτώσεις των μεταβάσεων: σε άτομα και νοικοκυριά στις επιχειρήσεις και την οικονομία εν γένει σε διαδικασίες σχεδιασμού και εφαρμογής τομεακών πολιτικών , ώστε ο ψηφιακός μετασχηματισμός και η πράσινη μετάβαση να συντελεστούν με όρους δικαιοσύνης, ανθεκτικότητας, βιώσιμης ανάπτυξης και κοινωνικής συμπερίληψης.

Οι κύριοι στόχοι του έργου αφορούν στα εξής: 

 1. Συλλογή και ανάλυση πρωτογενών δεδομένων
 2. Επεξεργασία δευτερογενών δεδομένων
 3. Αξιοποίηση κοινών ερευνητικών υποδομών
 4. Χαρτογράφηση περιοχών που αθροιστικά ή διαφορικά πλήττονται ή ωφελούνται από την πράσινη μετάβαση και τον ψηφιακό μετασχηματισμό
 5. Εντοπισμός επαγγελματικών ομάδων και οικονομικών κλάδων που αθροιστικά ή διαφορικά πλήττονται ή ωφελούνται από τη διττή μετάβαση
 6. Ανίχνευση αναγκών επιμόρφωσης και κατάρτισης σε ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες
 7. Δημιουργία παρατηρητηρίου των βασικών δεικτών της Πράσινης και Ψηφιακής Μετάβασης και σύγκλισης με στόχους του ΟΗΕ για τη βιώσιμη ανάπτυξη
 8. Δημιουργία ψηφιακής πύλης με χαρτογραφικά και άλλα δεδομένα για την υποβοήθηση στη λήψη στοχοθετημένων μέτρων δημόσιας πολιτικής
 9. Επεξεργασία προτάσεων δημόσιας πολιτικής για την πράσινη και ψηφιακή μετάβαση
 10. Αποδοτική και αποτελεσματική διάχυση ερευνητικών αποτελεσμάτων

Μεθοδολογία Υλοποίησης

Αντικείμενο έρευνας και μελέτης του έργου είναι δύο μεταβάσεις [πράσινη και ψηφιακή] σε τρεις τομείς [οικονομία/επιχειρήσεις, άτομα/νοικοκυριά, σχεδιασμός πολιτικής/διακυβέρνηση] σε δύο διαστάσεις κοινωνικής επίδρασης [θετική – αρνητική]. Συνεπώς η ερευνητική ομάδα θα ακολουθήσει μια 2x3x2 προσέγγιση.   

Το κέντρο βάρους της έρευνας πέφτει στις περιφέρειες της χώρας καθώς μεταξύ τους παρουσιάζονται διαφορές ως προς την περιβαλλοντική επιβάρυνση, τη διείσδυση ψηφιακών τεχνολογιών και υπηρεσιών αλλά και ως προς τον βαθμό οικονομικής ανάπτυξης (π.χ. μικρά νησιά). Ωστόσο, ορισμένες δράσεις θα καλύψουν το σύνολο της επικράτειας (π.χ. πανελλαδική δειγματοληπτική κοινωνική έρευνα γνώμης), ενώ μερικές εξ αυτών θα επικεντρωθούν σε επιμέρους περιπτώσεις μελέτης (case studies) ειδικών κοινωνικών κατηγοριών όπως, π.χ. οι μετανάστες. Δεδομένου ότι οι ψηφιακές τεχνολογίες μπορούν να έχουν διπλό αποτύπωμα, θετικό συμβάλλοντας στην έξυπνη διαχείριση ενεργοβόρων τομέων για να μειωθούν οι ρύποι, αλλά και αρνητικό, επιτείνοντας τη μόλυνση του περιβάλλοντος, ο μεθοδολογικός σχεδιασμός του έργου έχει γίνει με τη διασταύρωση δύο κάθετων Πυλώνων και δύο οριζόντιων Αξόνων.   

Σε κάθε άξονα αντιστοιχούν Ενότητες Εργασίας (ΕΕ) που επιμερίζονται σε επιμέρους δράσεις. Το έργο περιλαμβάνει 21 ΕΕ που κατανέμονται ως εξής:

 • Πυλώνας #1: Κοινωνικές επιπτώσεις της πράσινης μετάβασης (7 ΕΕ)
 • Πυλώνας #2: Κοινωνικές διαστάσεις του ψηφιακού μετασχηματισμού (5 ΕΕ)
 • Οριζόντιος Άξονας #1: Συνέργειες πράσινης μετάβασης και ψηφιακού μετασχηματισμού: το κοινό, πλεονεκτούντες, βραδυπορούντες και πολλαπλασιαστικά οφέλη (7 ΕΕ)
 • Οριζόντιος Άξονας #2: Διαχείριση δεδομένων, ψηφιακή πύλη, διάχυση ερευνητικών αποτελεσμάτων, δικτύωση με φορείς (2 ΕΕ)
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Μετάβαση στο περιεχόμενο