Φορείς Σύμπραξης

Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών

Το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ) ιδρύθηκε το 1959 υπό την αιγίδα της UNESCO και αποτελεί το μοναδικό δημόσιο ερευνητικό κέντρο στην Ελλάδα που θεραπεύει τις κοινωνικές επιστήμες. Είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου, εποπτευόμενο από την Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας (ΓΓΕΚ) του Υπουργείου Ανάπτυξης. Η ερευνητική στρατηγική του ΕΚΚΕ, επικεντρώνεται: 1. στη συστηματική έρευνα, παρακολούθηση και καταγραφή κοινωνικών τάσεων και διεργασιών, 2. στην ανάπτυξη υποδομών, θεωρητικών εργαλείων, μεθόδων και τεχνικών που υποστηρίζουν φορείς χάραξης και εφαρμογής πολιτικής στον τομέα ευθύνης τους, 3. στη συστηματική συνεργασία με φορείς που αναπτύσσουν κοινωνική έρευνα (ΑΕΙ, τοπική αυτοδιοίκηση, δημόσιος και ιδιωτικός τομέας κ.λπ.), και 4. στην ανάπτυξη στρατηγικών κόμβων συντονισμού της έρευνας και της εφαρμογής της.

Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών

Το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών (ΕΑΑ) διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στις εξελίξεις και ερευνητικές τάσεις στην Αστρονομία, Αστροφυσική, τις εφαρμογές του Διαστήματος, το Περιβάλλον, την Ενέργεια και τη Μετεωρολογία, τη Σεισμολογία και τη Γεωδυναμική, σε Ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. Υλοποιεί μεγάλα ερευνητικά προγράμματα, τα οποία χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα, την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Διαστήματος (ESA) και άλλους διεθνείς οργανισμούς, συνεισφέροντας στην προαγωγή της έρευνας, την επιστημονική εξέλιξη και την και στην προσέλκυση και απασχόληση νέων ταλαντούχων ερευνητών και επιστημόνων από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής (Πα.Δ.Α.) ιδρύθηκε το 2018, με τη συγχώνευση των Τεχνολογικών Ιδρυμάτων Αθήνας και Πειραιά, καθιστώντας το με αυτόν τον τρόπο το τρίτο μεγαλύτερο Πανεπιστήμιο στην Ελλάδα. Στην ερευνητική πρόταση JustReDI το ΠΑΔΑ θα συμμετέχει με το Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών και τα Εργαστήρια “Ήπιων Μορφών Ενέργειας και Προστασίας Περιβάλλοντος” και “Αριστοποίησης Παραγωγικών Συστημάτων”. Οι πλέον πρόσφατες ερευνητικές δραστηριότητες των Εργαστηρίων εστιάζονται σε: Σχεδιασμό ενεργειακής μετάβασης για νησιωτικές και ηπειρωτικές περιοχές Μοντελοποίηση του Ολοκληρωμένου Πλέγματος Νερού – Ενέργειας Μοντελοποίηση και ανάπτυξη λύσεων πράσινης ηλεκτροκίνησης. Μοντελοποίηση κόστους-οφέλους κύκλου ζωής ολοκληρωμένων ενεργειακών συστημάτων Εφαρμογές δράσεων βιώσιμης κινητικότητας, κυκλικής οικονομίας και διαχείρισης περιβάλλοντος σε νησιωτικές περιοχές. Η επίπτωση και τα αποτελέσματα στις τοπικές κοινωνίες καταρχήν και στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο είναι θεμελιώδης προτεραιότητα των ερευνητικών δραστηριοτήτων της ομάδας του ΠΑΔΑ, εφόσον σε όλα τα σχετικά έργα περιλαμβάνονται μελέτες και αναλύσεις αλλά και συγκεκριμένες καινοτόμες δράσεις θετικής ανταπόκρισης της κοινωνίας στα σύγχρονα ενεργειακά έργα και σε όλες τις δραστηριότητες ενεργειακής και ψηφιακής μετάβασης.

Ερευνητικό Κέντρο Αθηνά

Το Ερευνητικό Κέντρο “Αθηνά” (ΕΚ ΑΘΗΝΑ) είναι το μοναδικό Ερευνητικό Κέντρο στη χώρα με αποκλειστικό προσανατολισμό τις τεχνολογίες και τις εφαρμογές της Πληροφορικής σε όλες τις εκφάνσεις της. Λειτουργεί ως ΝΠΙΔ, υπό την εποπτεία της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Καινοτομίας του Υπουργείου Ανάπτυξης. Υπηρετεί το Τρίγωνο της Γνώσης (Έρευνα – Καινοτομία – Εκπαίδευση) στα πεδία της Πληροφορικής, των Επικοινωνιών, των Ψηφιακών τεχνολογιών και των Υπολογιστικών Επιστημών. Ένα ευρύ φάσμα τομέων ορίζει το πλαίσιο δράσης του ΕΚ ΑΘΗΝΑ: Επιστήμη δεδομένων και ψηφιακά αποθετήρια, Μηχανική μάθηση και διαχείριση γνώσης, Ψηφιακή επεξεργασία φυσικής γλώσσας και κειμένου, Τεχνητή Νοημοσύνη και συστήματα λήψης αποφάσεων, Κυβερνοασφάλεια και προστασία ψηφιακών συστημάτων, Εικονική πραγματικότητα και Επεξεργασία εικόνας, Ρομποτική και αυτοματισμοί, Πληροφοριακά και κατανεμημένα συστήματα, Βιομηχανικά συστήματα και αυτόνομα οχήματα, Ενσωματωμένα συστήματα, Επεξεργασία και επιμέλεια ψηφιακού περιεχομένου από διαφορετικούς τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητας.

Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών

Το Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.) έχει στόχο να φέρει εις πέρας επιστημονικές και τεχνολογικές έρευνες και πειραματική ανάπτυξη, διάδοση και εφαρμογή των παραγόμενων αποτελεσμάτων, ειδικότερα στα πεδία της μελέτης και της προστασίας της υδρόσφαιρας, τους οργανισμούς της, την αλληλεπίδρασή της με την ατμόσφαιρα, τις ακτές και το βυθό της θάλασσας, τις φυσικές, χημικές, βιολογικές και γεωλογικές συνθήκες που επικρατούν και ρυθμίζουν τα προαναφερθέντα συστήματα με: την παραγωγή προϊόντων και παροχή υπηρεσιών, τη στήριξη της λήψης αποφάσεων όσο αφορά στο γενικό κοινό, την οικονομία και τον πολιτισμό, και την οικονομική εκμετάλλευση είτε από το ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. και/ή από τους εργαζομένους του ή από τρίτους. Για την επίτευξη των στόχων του το ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. : 1) σχεδιάζει και φέρει εις πέρας επιστημονικά και τεχνολογικά προγράμματα, projects και επεξεργάζεται σχετικές ερευνητικές μελέτες. 2) προωθεί την ανάπτυξη των σχέσεων και των συνεργασιών με διεθνείς οργανισμούς, AEI (Ανώτερα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα) και σχετικά εθνικά και διεθνή Ερευνητικά Ινστιτούτα όπως επίσης νομικά και φυσικά πρόσωπα. 3) προωθεί την επιστημονική εξειδίκευση στα προαναφερθέντα. 4) συμβάλει στην εκπαίδευση, στην ενημέρωση και στη γενική γνώση του κοινού. 5) παρέχει επιστημονική και τεχνολογική πληροφορία μέσω του κατάλληλου ιστότοπου. 6) παρέχει προϊόντα και προσφέρει υπηρεσίες σχετικές με τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα. 7) αντιπροσωπεύει την Ελλάδα σε διεθνείς οργανισμούς με σχετικές δράσεις.

Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος

Το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος (ΔΙΠΑΕ) ιδρύθηκε το 2005 (N. 3391/2005) με έδρα τη Θεσσαλονίκη, ως το πρώτο δημόσιο πανεπιστήμιο στο οποίο τα προγράμματα διδάσκονται αποκλειστικά στην αγγλική γλώσσα, αποτελούμενο από τρεις Σχολές που προσέφεραν 24 προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών. Το ΔΙΠΑΕ επανιδρύθηκε το 2019 (N. 4610/2019), με έδρα τη Θεσσαλονίκη, αποτελούμενο από 9 Σχολές και 33 Τμήματα που βρίσκονται σε 7 πόλεις της Βορείου Ελλάδος (Θεσσαλονίκη, Καβάλα, Σέρρες, Δράμα, Κατερίνη, Κιλκίς, Διδυμότειχο). Η Σχολή Επιστήμης και Τεχνολογίας και η Σχολή Ανθρωπιστικών, Κοινωνικών και Οικονομικών Επιστημών του αρχικού ΔΙΠΑΕ ανήκουν στο Πανεπιστημιακό Κέντρο Διεθνών Προγραμμάτων Σπουδών (ΠΑΚΕΔΙΠΣ), προσφέροντας προγράμματα αποκλειστικά στην αγγλική γλώσσα. Το ΠΑΚΕΔΙΠΣ έχοντας στόχο να παρέχει σύγχρονες εκπαιδευτικές μεθόδους και προγράμματα, έχει τις εγκαταστάσεις του σε μια έκταση 16 στρεμμάτων στα περίχωρα της Θεσσαλονίκης. Οι μοντέρνες υποδομές του, όπως οι εικονικές αίθουσες διδασκαλίας, η ηλεκτρονική βιβλιοθήκη, τα εργαστήρια Η/Υ, το εργαστήριο Ψηφιακής Κατασκευής και Υλικών, το εργαστήριο Μοριακής Οικολογίας και Βιολογίας καθώς επίσης και η συλλογή των ευρημάτων της αρχαιολογικής ανασκαφής του Πανεπιστημίου στο Νέο Ρύσιο, δημιουργούν ένα περιβάλλον που προάγει τη μάθηση και την έρευνα των φοιτητών.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Μετάβαση στο περιεχόμενο